Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/print.php on line 29
آئین نامه نقل وانتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز+pdf

آئین نامه نقل وانتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز+pdf

دانلود فایل پی دی اف (اینجا)

بمنظور هماهنگی وایجاد رویه یکسان درتغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و محل کارآموزی کارآموزان وکالت با استفاده از بند ب ماده 6 قسمت اخیر ماده 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان براساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و تایید انطباق شرایط متقاضی بامقررات این آیین نامه بوسیله هیئت مدیره تصویب خواهد شد.

ماده 1- داوطلبان ورود  به شغل وکالت مکلف هستند محل کارآموزی یا اشتغال خود را طبق ضوابط و امکانات کانون پیشنهاد کنند اما  تعیین محل اشتغال و کارآموزی درهرحال با کانون وکلا خواهد بود.
 
ماده 2- پذیرش درخواست انتقال منوط به وجود واحراز شرایط زیراست:
 
1-2- وجود ظرفیت درشهر مورد درخواست براساس مصوبه هیأت مدیره واینکه درشهر محل اشتغال متقاضی به تعداد لازم، وکلای واجد شرایط، به کار وکالت اشتغال داشته باشند.
 
2-2-دایرکردن دفتروکالت درشهرمحل اشتغال وتمرکز فعالیت وکالتی موثردرمحل مزبور.
 
تبصره- فعالیت وکالتی موثر براساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده درمحل اشتغال و همچنین گواهی از مراجع مربوط درخصوص انجام وکالتهای معاضدتی وتسخیری وعنداللزوم ازطریق استعلامات مشخص خواهد شد.
 
3-2- حداقل سابقه مورد نیاز برای پذیرش درخواست انتقال به شهر تهران 5 سال و برای انتقال به شهرهای دیگر حوزه قضایی استان و استان تهران 3 سال وبرای نقل وانتقال ازهریک از شهرستانهای داخل استان 2 سال و از شهرستانها به مرکز همان استان 3 سال خواهد بود.
 
تبصره1- درخواست انتقال از تهران به سایر شهرها و از مراکز استان به شهرستانهای همان استان نیازمند رعایت مدت نیست.
 
تبصره2- درخواست انتقال موضوع ماده 4 و بندهای آن از شمول این بند خارج است.
 
4-2- نداشتن محکومیت انتظامی قطعی ازدرجه چهار به بالا ونداشتن محکومیت انتظامی به جهت تخلف موضوع ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376.
 
تبصره1-  درصورتی که تا پایان اجرای حکم قطعی ازمحکومیت های درجه چهار 3 سال و درجه پنج 4 سال واجرای محکومیت موضوع ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 برای دفعه اول دوسال گذشته باشد، اثرمحکومیت فوق ازنظر این آئین نامه  منتفی تلقی خواهد شد.
 
تبصره2- وکلایی که درشهرهای خارج از محل اشتغال دائم خود، برخلاف مفاد بند 2-2، فعالیت وکالتی خود را متمرکز کرده باشند درمدت تمرکز یا حداقل 2 سال بعداز آن نمی توانند برای آن شهرها تقاضای انتقال کنند.
 
ماده 3- درپذیرش تقاضاهای انتقال پس از احراز شرایط مذکوردرماده 2 موارد زیر مؤثر خواهدبود.
1- نداشتن سوء شهرت
2- سابقه اشتغال به وکالت
3- نداشتن محکومیت جزائی
4- همکاری با ارگانها وکمیسیونهای کانون
5- سنوات اشتغال درشهرهای محروم
6- درج مقالات علمی درمجله کانون های وکلا وسایر مجلات تخصصی
7- داشتن تألیفات علمی
8- شرکت مؤثر درسمینارهای تخصصی
9- قبول شدن درآزمونهای علمی وتخصصی (درصورت برگزاری چنین آزمونهائی ازطرف کانون های وکلا و یا اتحادیه)
10- کمک های مؤثر درامور رفاهی وکلای دادگستری وکارآموزان وکالت
11- فعالیت مؤثر درپذیرش وآموزش کارآموزان وکالت
12- برگزیده شدن درجشنواره های علمی رسمی
 
ماده 4-
 
1-4- چنانچه متقاضی یا همسر دائمی یافرزند یا پدر یامادر یا سایر افراد تحت تکفل وی دچار بیماری صعب العلاج شوند واین بیماری به تأیید پزشکی قانونی برسد وامکان معالجه دراستان محل اشتغال فراهم نباشد.
تبصره- درمورد مشمولین این ماده نقل و انتقال موقت برای مدت 2 سال خواهد بود که این مدت درصورت ادامه بیماری قابل تمدید می باشد.
 
2-4- درصورت پذیرفته شدن وکلا یا کارآموزان وکالت دریکی از مقاطع کارشناسی ارشد حقوق یا دکتری حقوق ویاسایر رشته های مذکور درقانون کیفیت اخذ پروانه پس از ثبت نام و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حضوری از دانشگاه ویا مؤسسه آموزشی و پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال هربار برای یکسال می باشد مشروط براینکه حداکثر سه سال از تاریخ شروع به تحصیل برای کارشناسی ارشد و پنج سال برای دوره دکتری تجاوز ننماید. اینگونه تقاضاها بصورت خارج از نوبت درکمیسیون مطرح خواهد شد ونیاز به طرح درهیئت مدیره نخواهدبود.
 
تبصره- تحصیل در سایر رشته ها درمقاطع عالی نیز یک بار در هردوره تحصیلی مشمول امتیازات فوق است.
 
3-4- استخدام واشتغال رسمی تمام وقت به عنوان هیأت علمی یکی از دانشکده ها یا گروه های حقوق دانشگاه ها ومراکز علمی مورد تأیید وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری، درشهر مورد درخواست انتقال. دوره استخدام پیمانی و رسمی و آزمایشی تمام وقت نیز مشمول این ماده خواهد بود.
 
ماده 5- تغییر محل کارآموزی یا اشتغال یکی از زوجین درنکاح دائم که هردوی آنان وکیل یا کارآموز یا یکی از آنان وکیل ودیگری کارآموز باشد، حسب تقاضای هردو به محل اشتغال دائم یکی از آنان مجاز است.
 
ماده 6- پذیرش تقاضای انتقال بانوان وکیل و کارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه حکم کارگزینی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی یا امور اداری مؤسسه ذیربط امکان پذیر خواهد بودمشروط براینکه:
 
1-6- زوج کارمندرسمی وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکت ها و نهادهای عمومی و دولتی باشد.
 
2-6- زوج کارمندرسمی بخش خصوصی وسه سال سابقه اشتغال به کار داشته باشد کمیسیون پس از احراز شرایط ضمن موافقت مشروط به متقاضی اعلام می نماید که نسبت به جلب موافقت کانون متبوع خود اقدام نماید. درسایر موارد پس از بررسی واحراز شرایط توسط کمیسیون موضوع درهیئت مدیره مطرح خواهد گردید.
 
ماده7- انتقال وکلا و کارآموزانی که پدر یا مادریا فرزندآنان وکیل دادگستری باشد، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است.
 
ماده 8- جابجایی کارآموزان خانم فقط برای دوره کارآموزی به مرکز استان محل اشتغال به استثناء تهران امکان پذیراست.
تبصره- درموارد خاص باتصویب هیئت مدیره فقط برای یک بار ممکن است کارآموزی درتهران انجام شود.
 
ماده 9- کمیسیون نقل و انتقال مرکب از 3 نفر عضو هیئت مدیره می باشد که به اکثریت آرا انتخاب می شوند و حداقل هر15 روز یکبار تشکیل جلسه خواهند داد. رعایت نوبت در رسیدگی به تقاضاها بوسیله کمیسیون الزامی است.
 
تبصره- کمیسیون نقل و انتقال پس از انعکاس شماره ثبت تقاضا وردیف متقاضی گزارش کوتاهی تنظیم و سپس نظریه خود راجهت طرح درهیئت مدیره اعلام وامضاء می نماید.
 
ماده 10- درصورتیکه تقاضای انتقال از کانون مرکز به سایر کانون ها و یا از شهرتهران به خارج از تهران و درسایر شهرهای حوزه کانون مرکز باشد و همچنین درمواردی که به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال نیاز به رسیدگی فوری باشد از قبیل بیماری شخص متقاضی و یا اینکه نقل و انتقال بدلیل اشتغال به تحصیل باشد رسیدگی به تقاضا بصورت خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
 
این آئین نامه در 10 ماده و 9 بند و 9 تبصره درجلسه مورخ  27/4/91 مورد تصویب  قرارگرفت. از تاریخ تصویب، کلیه آیین نامه ها ومصوبات قبلی هیئت مدیره دوره های پیشین دراین خصوص از درجه اعتبار ساقط خواهد بود وکلیه نقل وانتقال اعم از قطعی یا موقت مطروحه یا جدید براساس این آیین نامه مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم قرارخواهد گرفت.

URL : http://www.khoshyaran.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=21996